تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای بهرامیاندبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای سعیدیدبیرخانه9005
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، شکرین، فانی، خاصه تراش، راوش و شاملیکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان محمد اجلوئیان، داود مهدورواحد امتحانات9200
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدعضو هیات علمی گروه9176
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9086
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir