تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیعضو هیات علمی گروه9093
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
حراستآقای نجاریحراست9101
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
گروه علوم تشریحیخانم ها دکتر روشنک ابوترابی، دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir