تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9084
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدیعضو هیات علمی گروه9176
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
گروه فیزیک پزشکیخانم دکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانعضو هیات علمی گروه9211
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir