تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
گروه طب سنتیخانم فروغیمتصدی امور دفتری8153
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم گلناز رجبیدفتر مجله813736694737
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir