تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir