تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir