تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir