تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیخانم عبدالعباس- بحرینیکارگزینی9079
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir