تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir