تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر صفائیانعضو هیات علمی گروه8113
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر صاحب فصولعضو هیات علمی گروه9136
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر طلوعیعضو هیات علمی گروه9171
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیور عضو هیات علمی گروه9171
گروه فیزیولوژیخانم دکتر ملکعضو هیات علمی گروه9187
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر شاه ثنائیعضو هیات علمی گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir