تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، شکرین، فانی، خاصه تراش، راوش و شاملیکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان محمد اجلوئیان، داود مهدورواحد امتحانات9200
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر ملکیمسئول ICM 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبسرپرست گروه 9060
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir