تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir