تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir