تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه پزشکی اجتماییدکتر محمودیانعضو گروه8126
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir