تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیممدیر گروه9013
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادی، دکتر امید احمدی، مهدی سهرابیمدیر گروه های هوشبري، فوریت های پزشکی پیراپزشکی، کارشناس آموزش8097
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریان، خانم اکبریمدیر گروه، متصدی امور دفتری8108
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر ملکیمسئول ICM 9112
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی8074
EDOخانم فریبا عامریمسئول ارزشیابی9149
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8155
تاسیساتآقای تیموریمسئول تاسیسات3144
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir