تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر حمید رحیمیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر مجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی8074
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان هونجانی و نفیسی پورحسابدار9008
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پورحسابداری و بسیج کارکنان9008
معاونت اداری و مالی- کارگزینیآقای مهدی زمانیمسئول کارگزینی9099
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم ها زهرا عبدالعباس و سمیه بحرینیکارگزین9079
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نجفیکارگزینی امور هیات علمی9010
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نصیب زادهکارگزین9173

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir