تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir