تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نیسانیکارگزین9073
گروه فیزیک پزشکیخانم دکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
کارشناس امور رایانه هیات علمیخانم عقیلیکارشناس9077
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم سمیه بحرینیکارگزین9079
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه قارچ وانگل شناسیآقای مهندس یوسفیعضو هیات علمی گروه9081
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک9083
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9084
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه علوم تشریحیخانم مریم علی اکبریکارشناس گروه9088
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir