تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانمدیر گروه تکنولوژی پرتو شناسی8087
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی8124
دانشکده پیراپزشکیآقای دکتر امید احمدیمدیر گروه فوریت های پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادیمدیر گروه هوشبري8124
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای دکتر حشمتمسئول ICM 9112
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم شکرینمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی9096
EDOآقای دکتر منصوریمسئول ارزشیابی9115
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای محمدرضا اجلوئیانمسئول برگزاری امتحانات دانشکده9200
بیمه تکمیلیآقای حسنعلی ربیعیمسئول بیمه تکمیلی8172
تاسیساتآقای نیک فطرتمسئول تاسیسات3144
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای کیوان رئیسیمسئول تالار حکمی9179
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای امینیمسئول دبیرخانه9005
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
گروه آموزشی داخلیخانم اسلامیانمسئول دفتر441936201274

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir