تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
گروه زنان و ماماییخانم دانشورمسئول دفتر گروه2528
گروه فیزیک پزشکیخانم دکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر حسینی کارشناس گروه9147
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدیعضو هیات علمی گروه9176
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر سلیمانی فردکارشناس گروه9169
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیمعضو هیات علمی گروه9013
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
EDOخانم دکتر شهرزاد شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر طالبانعضو هیات علمی گروه8119

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir