تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir