تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir