تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری9026
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه علوم تشریحیخانم دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه علوم تشریحیآقای جعفر پیشهکارشناس گروه9054
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir