تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
معاونت آموزش تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir