تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیقاسمیکارشناس 9156
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9017
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیصیادي-کریمی9084
گروه فیزیولوژیدکتر صابريعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخشعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir