تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیدکتر سلیمانیعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیدکتر ابوترابیعضو گروه9163
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه علوم تشریحیصالحیان -مروريمتصدی سالن تشریح9158
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر صابريعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخشعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیصیادي-کریمی9084
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9017
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir