تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخ دکتر طلوعیمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
معاونت دانشجوییدکتر نفیسه اسمعیلمعاون دانشجوئی فرهنگی9064

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir