تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir