تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
تریاتریا9177
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir