تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت امور هیئت علمیخانم دکترمختاریمشاور در امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر8094
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
گروه اخلاق پزشکیخانم خانیکارشناس کمیته اخلاق در پژوهش8106
معاونت دانشجوییآقای امیر تاج، خانم ها فرینازعلی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان معاونت دانشجویی9070
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت پژوهشیآقای علی محرابیکارشناس آمار پژوهشی دانشکده8081

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir