تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir