تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس مرکز کامپیوتر8101
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
گروه اخلاق پزشکیخانم خانیکارشناس کمیته اخلاق در پژوهش8106
بیمارستان الزهراخانم خدایارگروه آموزشی داخلی253236201992
گروه قارچ وانگل شناسیخانم خیرخواهکارشناس گروه
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir