تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
گروه پزشکی اجتماییدکتر صفائیانعضو گروه8126
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir