تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه پزشکی اجتماییدکتر محمودیانعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir