تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
امور اداریخانم زهرا عبدالعباسکارگزینی9056
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، خاصه تراش، راوش، شاملی و بقائی پورکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم شکرینمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9060
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت دانشجوییخانم ها فریناز علی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان 9064
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
کارپردازیآقایان قدسی، دادورکارپرداز907036695713
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir