تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
تریاتریا9177
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیخانم پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
معاونت پژوهشیخانم طالبیکتابخانه8142
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir