تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
گروه اخلاق پزشکیخانم خانیکارشناس کمیته اخلاق در پژوهش8106
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر صاحب فصولعضو هیات علمی گروه9136
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبسرپرست گروه 9060
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریان، خانم اکبریمدیر گروه، متصدی امور دفتری8108
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
گروه طب سنتیخانم فروغیمتصدی امور دفتری8153
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردکارشناس گروه9162

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir