تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9060
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبمدیر گروه9097
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر دوازده امامیعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریانمدیر گروه8108
گروه زنان و ماماییخانم دانشورمسئول دفتر گروه2528
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8155
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريمدیر گروه8155
گروه طب سنتیخانم فروغیمسئول دفتر گروه8155
گروه علوم تشریحیخانم مریم علی اکبریکارشناس گروه9088
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه علوم تشریحیآقای دکتر محمد مردانیعضو هیات علمی گروه9065

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir