تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها فتحی-حبیبیزیراکس9041
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری9026

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir