تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمیآزمایشگاه90239192
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه قارچ وانگلماهرالنقشعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir