تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
گروه آموزشی داخلیخانم اسلامیانمسئول دفتر441936201274
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس گروه8028
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربان و آقای یوسفیکارشناس پژوهشی9106
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی طب اورژانس2539
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
بیمارستان الزهراخانم خدایار، خانم اسلامیانگروه آموزشی داخلی442236201274
گروه قارچ و انگل شناسیخانم خزائیلیکارشناس گروه9174
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir