تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه قارچ و انگل شناسیخانم مهندس ماهر انقشکارشناس گروه9196
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
گروه اخلاق پزشکیخانم خانیکارشناس کمیته اخلاق در پژوهش8106
معاونت دانشجوییآقای امیر تاج، خانم ها فرینازعلی بک، الهام احسانی فریدکارشناسان معاونت دانشجویی9070
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس مرکز کامپیوتر8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای حیدریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir