تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
امور اداریسهرابیکارگزینی9056

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir