تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ایمنی شناسیدکتر قراگوزلوایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمیایمنی شناسی9028
گروه طب سنتیفروغیدفتر گروه8108
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريمدیر گروه9150
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیآقای والیانیعضو گروه9160
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیقاسمیکارشناس 9156
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir