تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر قراگوزلوایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمیایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه طب سنتیفروغیدفتر گروه8108
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه علوم تشریحیدکتر ابوترابیعضو گروه9163
گروه علوم تشریحیدکتر سلیمانیعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیآقای والیانیعضو گروه9160
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir