تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمیایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر قراگوزلوایمنی شناسی9028
گروه طب سنتیدکتر مظاهريمدیر گروه8108
گروه طب سنتیفروغیدفتر گروه8108
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیدکتر ابوترابیعضو گروه9163
گروه علوم تشریحیآقای والیانیعضو گروه9160
گروه علوم تشریحیصالحیان -مروريمتصدی سالن تشریح9158
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريمدیر گروه9150
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیدکتر سلیمانیعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir