تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir