تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت امور هیات علمیآقای حمید سعید فر، خانم مریم محمدی فردکارشناس امور هیات علمی9077
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریان، خانم اکبریمدیر گروه، متصدی امور دفتری8108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداريکارشناس آموزشی9107
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
گروه قارچ و انگل شناسیخانم ها رحمانی، خزائیلیکارشناسان گروه9174
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت امور هیات علمیآقای دکترمجتبی رحیمیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9198
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم فریبا عیدی وندیمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
حراستآقای نجاریحراست9101
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
تاسیساتآقای تیموریمسئول تاسیسات3144

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir