تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
حراستنجاریحراست9101
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir