تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
معاونت آموزش تخصصیدکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق9047
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
معاونت درماندکتر محمد گرک یراقیمعاون درمان9042
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir