تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
معاونت پژوهشیدکتر سیاوشمعاون پژوهشی8134
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir