تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر صفائیانعضو هیات علمی گروه8113
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدعضو هیات علمی گروه9176
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر قزلباشعضو گروه علوم آزمایشگاهی8124
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم فریبا عیدی وندیمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir