تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
حراستنجاریحراست9101
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
اداری مالیقبه-صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir