تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر دوازده امامیعضو هیات علمی گروه8109
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
EDOآقای زنگنه، خانم دکتر حسینیمسئول دفتر، مسئول برنامه ریزی درسی9116
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها فتحی-حبیبیزیراکس9041
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت پژوهشی خانم ها پهلوان نژاد و رجبیکارشناس کارورزی8139
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای داوود مهدورکارشناس واحد امتحانات آموزش و مسئول هماهنگی آموزش مجازی9222
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر، کارشناس امورقراردادها دانشکده8094
کارشناس امور رایانه هیات علمیخانم عقیلیکارشناس9077

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir