تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر دوازده امامیعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریانمدیر گروه8108
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبمدیر گروه9097
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9060
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیخانم دکتر یاوریعضو هیات علمی گروه8156
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس گروه8028
گروه آموزشی داخلیخانم اسلامیانمسئول دفتر441936201274
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir