تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادیمدیر گروه هوشبري8124
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر طالقانی، دکتر ایوبی عضو هیات علمی گروه8073
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8078
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، باقری و فرزینتاسیسات3144
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقایان عیدی، سعیدی، بهرامیان9102
کارپردازیآقایان قدسی، دادورکارپرداز907036695713
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی91989052
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9084
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم معین الدینکارشناسان گروه9137
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک9083
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir