تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادی، دکتر امید احمدی، مهدی سهرابیمدیر گروه های هوشبري، فوریت های پزشکی پیراپزشکی، کارشناس آموزش8097
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر غلامی، دکتر طالقانی، ایوبی و حاج آقای امینیعضو هیات علمی گروه8079
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8080
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
کارپردازیآقایان قدسی، امینی، جعفرپیشه، ابوطالب دادورکارپرداز9070
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان محمد اجلوئیان، داود مهدورواحد امتحانات9200
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9198
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان هونجانی و نفیسی پورحسابدار9008
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9086
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس گروه9083
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir