تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه فیزیک پزشکیدکتر سلامتعضو گروه9080
گروه پزشکی اجتماییدکتر صفائیانعضو گروه8126
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir