تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم نصیب زادهمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
بیمارستان امام حسین(ع)خانم عقیلیمتصدی امور دفتری338793033868247
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری9026

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir