تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدياپراتور9106
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
حوزه ریاستخانم دکتر فریدکارشناس دفتر ریاست9206
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم فریبا وکیلیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشیآقای علی محرابیکارشناس آمار پژوهشی دانشکده8081
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر8094
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir