تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهریمسئول تالارهای دانشکده پزشکی9045
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir