تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت درمان آقای مهدی بابائیمسئول اداره نظارت و بازرسی8074
معاونت پژوهشیخانم گلناز رجبیدفتر مجله813736694737
معاونت پژوهشیآقای علی محرابیکارشناس آمار پژوهشی دانشکده8081
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر8094
معاونت پژوهشیخانم فریبا وکیلیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
کارپردازیآقایان قدسی، امینی، جعفرپیشه، ابوطالب دادورکارپرداز9070
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir