تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر، کارشناس امورقراردادها دانشکده8094
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
معاونت پژوهشیخانم دکتر مقیممعاون آموزشی دانشکده8089
معاونت پژوهشیآقای علی مرادی، خانم زارعیاندفتر مجله8137816036694737
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
معاونت پژوهشی خانم ها پهلوان نژاد و رجبیکارشناس کارورزی8139
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، باقری و فرزینتاسیسات3144
کارشناس امور رایانه هیات علمیخانم عقیلیکارشناس9077
کارشناس امورهیات علمیخانم دکتر فریدکارشناس9206
کارپردازیآقایان قدسی، دادورکارپرداز907036695713
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه آموزشی داخلیخانم اسلامیانمسئول دفتر441936201274
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیخانم دکتر یاوریعضو هیات علمی گروه8156
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس گروه8028

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir